DRAAGCONSULT / WORKSHOP

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt om de website nóg beter te maken. Hierdoor kun je even geen bestellingen plaatsen of consulten boeken via de webshop. Via de mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kun je wel gewoon je bestelling plaatsen. 

Ook voor draagconsulten kun je wel gewoon terecht. Wil je dus graag leren dragen met een draagdoek of voorgevormde drager, wil je een nieuwe knooptechniek leren, of een bekende verbeteren? Of ben je nog relatief nieuw in draagland en wil je de verschillende draagsystemen uitproberen? Dan ben je bij mij aan het goede adres :) Wanneer je een e-mail stuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. neem ik z.s.m. contact met je op.

JustCarry is o.a. te vinden op de inloopavonden van Geboortecentrum Origine i.s.m. het Amphia Ziekenhuis in Breda. De eerstvolgende inloopavond bij Origine vindt plaats op woensdag 27 november.

 
Ongeveer 1 keer per maand organiseert JustCarry van 10.00u tot 12.30u een inloopochtend.

Tijdens de inloopochtend is het mogelijk om de verschillende draagdoeken en voorgevormde baby-, peuter- en kleuterdragers te bekijken en uit te proberen. Onze gecertificeerd draagconsulente is aanwezig om al je draagvragen te beantwoorden.

Twijfel je bijvoorbeeld tussen een Bondolino of een Manduca, een Storchenwiege BabyCarrier, ERGObaby, Marsupi, TULA of toch die geweldige Rose and Rebellion? Of tussen een rekbare draagdoek of een geweven draagdoek? Geen probleem! Wij hebben ze allemaal liggen, dus probeer ze gerust even uit.
 
Voor meer informatie kijk je even onder het kopje 'inloopochtenden'.
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws en de aanbiedingen?

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: JustCarry;
 2. Consument: de persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met JustCarry, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst alleen gebruik wordt gemaakt van communicatie op afstand (internet, telefoon en dergelijke);
 4. Communicatie op afstand: Communicatie waarvoor consument en ondernemer niet gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

JustCarry

Onderdeel van Care and Carry, eigenaar: N. Lammers-Roose

Sterrenkroos 157, 4823 MD Breda

Telefoonnummer: 06-46085639 (tijdens kantooruren)

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 52924297

BTW-identificatienummer: NL1986.41.394B01

Rekening/IBAN: NL10 RABO 0328 1456 37

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JustCarry en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen JustCarry en de consument waarop JustCarry deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt beschikbaar gesteld aan de consument, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden in te zien bij JustCarry. Op verzoek van de consument worden de algemene voorwaarden zonder kosten toegezonden.
 3. In afwijking van het vorige lid: Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan daarvoor al de tekst van deze algemene voorwaarden door de consument als PDF-bestand worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.justcarry.nl, maar ook op te vragen door de consument per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ook kunnen de algemene voorwaarden op verzoek van de consument per post zonder kosten worden toegezonden.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid daar ook op van toepassing. De consument kan zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Als een aanbod beperkt geldig is, of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van deze producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JustCarry niet.
 3. Elk aanbod bevat informatie waardoor voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs van het product / de dienst inclusief belastingen;
 • de eventuele verzendkosten;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het wel of niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • als de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke manier deze voor de consument te raadplegen is;
 • De manier waarop de consument bij onbedoelde fouten in de bestelling, deze kan herstellen

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt, en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden (onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4)
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg (via de website of per e-mail) heeft aanvaard, bevestigt JustCarry de ontvangst van de aanvaarding meteen via de website of per e-mail. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. JustCarry zorgt ervoor dat de elektronische overdracht van data veilig plaatsvindt, en zorgt voor een veilige webomgeving. Voor het elektronisch betalen neemt JustCarry passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. JustCarry mag (gemotiveerd) een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden verbinden, als er goede gronden zijn om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 5. Bij het product of de dienst stuurt JustCarry aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of per e-mail:

a. het bezoekadres van JustCarry waar de consument met klachten terecht kan;

b. Hoe de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, en welke voorwaarden daarvoor gelden, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij JustCarry deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

6. Als JustCarry zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten mag de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen zover worden uitgepakt of gebruikt worden als nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wil behouden. Als de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – als dit redelijkerwijs mogelijk is - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, daarbij de door JustCarry verstrekte, redelijke en duidelijke instructies volgend. Wanneeer de consument zich niet aan deze instructies houdt, heeft JustCarry de mogelijkheid de hieruit voortvloeiende kosten te verhalen op de consument.

3. Het retourneren van artikelen is voor kosten en risico van de consument.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten (zoals draagconsulten) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, richt de consument zich naar de door JustCarry bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering verstrekte, redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de diensten met uitdrukkelijke instemming van de consument al geleverd zijn voor de bedenktijd is verstreken, vervalt op het moment van levering het herroepingsrecht voor de betreffende dienst.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de consument een bedrag betaald heeft, en gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal JustCarry dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Heeft de consument meerdere producten besteld en besluit de consument slechts een deel daarvan te retourneren, dan zal JustCarry de oorspronkelijke verzendkosten in zijn geheel niet retourneren.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Als de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door JustCarry alleen worden uitgesloten als JustCarry dit duidelijk in het aanbod, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

a) die door JustCarry tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken

Artikel 9 - De prijs

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitsluiting van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. JustCarry staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Wanneer JustCarry, de fabrikant of importeur een regeling als garantie aanbiedt, doet dit niets af aan de rechten en vorderingen die de consument heeft naar JustCarry als JustCarry de wettelijke of in de overeenkomst op afstand aangegane verplichtingen niet of niet volledig nakomt.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. JustCarry is zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan JustCarry kenbaar heeft gemaakt.
 3. JustCarry zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk, maar uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft recht op eventuele schadevergoeding, waarbij de schadevergoeding nooit hoger kan uitvallen dan het oorspronkelijk gefactureerde bedrag.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst betaalt JustCarry het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal JustCarry zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van JustCarry.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij JustCarry, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

 1. Door de consument te betalen bedragen moeten binnen 14 dagen na bezorging van het product of de levering van de dienst zijn voldaan, voor zover geen langere termijn is afgesproken.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Daarom biedt JustCarry naast de mogelijkheid van vooruitbetalen, ook de optie van betalen bij afhalen aan.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan JustCarry te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft JustCarry, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. JustCarry beschikt over een klachtenprocedure die op de website www.justcarry.nl bekend is gemaakt en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven per e-mail of per post worden ingediend bij JustCarry, binnen 2 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij JustCarry ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als de klacht naar verwachting niet binnen 14 dagen verwerkt kan worden, stuurt JustCarry binnen 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn, en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zo'n manier worden verstrekt dat de consument ze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

Meest bekeken

© 2012 Justcarry.nl | Ontwerp en realisatie: Hisslink

Inloggen or Registreren

LOG IN

Registreren

User Registration